Retourprocedure

RETOUR STUREN VAN UW BESTELLING

Als particuliere consument heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht (de wet “koop op afstand”), u kunt hierdoor de aankoop van niet maatwerk producten en/of diensten binnen 14 werkdagen nadat de producten door u zijn ontvangen kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren.

* LET OP! Al onze producten waarbij een eigen afmeting, kleur of naam kan worden opgegeven, zijn maatwerk en kunnen niet worden geretourneerd. 

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst van niet maatwerk producten en/of diensten te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons The Sticker Shop, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

a). U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

b). De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

c). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht geldt niet indien:

1. Het product gebruikt is.

2. Het maatwerk producten of diensten betreft.

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Shopgroup de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

5. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

6. U handelt als bedrijf of als natuurlijk persoon die handelt in opdracht van een beroep of bedrijf.

Let op! U dient retouren vooraf aan te melden anders kunnen deze niet in behandeling worden genomen. Vervolgens ontvangt u van ons een e-mail met informatie over de te volgen procedure m.b.t. het retouradres en het verpakken van de artikelen.
Wij verzoeken u per e-mail, per aangetekend schrijven of via het herroeping formulier kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van het herroepingrecht. U kunt hierbij gebruik maken van dit Europees Modelformulier voor Herroeping en deze naar ons mailen of aangetekend opsturen. Wij zullen dit verzoek binnen 2 werkdagen na ontvangst behandelen en u hiervan een bevestiging toesturen. Indien u binnen deze termijn geen bevestiging van ons heeft ontvangen, dient u hierover contact op te nemen.
De te retourneren artikelen moeten, nadat u deze bij ons heeft aangemeld, binnen 14 dagen door ons ontvangen zijn. Frankeer en adresseer de zending conform instructies in de e-mail die u ontvangt na aanmelding van uw retour. Bied de zending zo snel mogelijk aan bij een postkantoor. Bij afgifte van het pakket ontvangt u een verzendbewijs met daarop een barcode. Bewaart u dit verzendbewijs, totdat uw retour door is ons verwerkt. Zowel de aanmelding van uw retourzending, als de ontvangst en verwerking van uw retour wordt door ons per e-mail bevestigd. De retourneer-/verzendkosten zijn voor de koper en worden niet geretourneerd. De artikelen worden door ons zorgvuldig voor transport verpakt. Voor beschadigingen tijdens het vervoer door TNT of door derden zijn wij niet aansprakelijk en is het risico van de koper.

RUILEN VAN UW BESTELLING

Voor het ruilen van artikelen geldt dezelfde procedure, met dien verstande dat u in uw bericht dient te vermelden welk artikel c.q. welke kleur of maat u in plaats van het te ruilen artikel wenst te ontvangen.